กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

  1. รศ.ดร.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
  2. รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
  3. ผศ.รัตนา รักการ
  4. ผศ.ชัชชัย พวกดี
  5. ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
  6. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ