การส่งบทความ

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 

หรือแนบไฟล์ word และ pdf ส่งทางอีเมลที่ : ac_kpru@hotmail.com