ตัวอย่างการอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสาร

1. การอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง

2. การอ้างอิงท้ายบทความ  ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed. ต่อไปนี้

อ้างอิงจาก รูปแบบและตัวอย่าง
วารสารและนิตยสาร ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
ตัวอย่าง :
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37.
บทความวารสารออนไลน์ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
เว็บไซต์
ตัวอย่าง :
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html
หนังสือ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง :
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์
Streibel, B. J. (2003). The manager’s guide to effective meetings.  NewYork: McGraw-Hill.
ชุดวิชามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหน่วยการสอน ชื่อชุดวิชา. (หน่วยที่, หน้า) สถานที่พิมพ์:
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
ตัวอย่าง :
ชุษณะ รุ่งปัจฉิม. (2539). แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ
           ภัตตาคาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรม
           และภัตตาคาร.
(หน่วยที่ที่ 1, หน้า 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชา
           มนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รายงานการประชุม
หรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วัน เดือน ปี
สถานที่จัด สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,
           25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.
           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self:
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on
           Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation
(pp.237-288).
           Lincoln: University of Bebraska Press.
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
วันเพ็ญ ส่งเสริมทรัพย์. (2539). การจัดระบบองค์การมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ
           จัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
           สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เว็บไซต์ ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี,
จากเว็บไซต์: URL Address
ตัวอย่าง :
กรมศุลกากร. (2552). สถิติการส่งออกไข่ไก่. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2552,
           จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site: http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html