ตัวอย่างการอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสาร 1. การอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง 2. การอ้างอิงท้ายบทความ  ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed. ต่อไปนี้ อ้างอิงจาก รูปแบบและตัวอย่าง วารสารและนิตยสาร ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย ตัวอย่าง : สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ            กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. บทความวารสารออนไลน์ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย เว็บไซต์ ตัวอย่าง : Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information management and … Continue reading ตัวอย่างการอ้างอิง