ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

  1. รศ.กันจณา ดำโสภี – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. รศ.จันทนา ทองประยูร – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  3. รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  4. รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  5. ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ –
  6. ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  7. ดร.จงกล เฮงสุวรรณ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  8. ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  9. ดร.จุติรัช อนุกูล – มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  10. ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง