รูปแบบบทความวิจัย

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษ A4  จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตัวอักษร TH Sarabun ตามที่กำหนด ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง

  • ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 point ตัวเข้ม
  • Research Titleใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเข้ม

2. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน

  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์แอดเดรส 
  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา

3. บทคัดย่อ

  • ภาษาไทย ควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ  A4  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  คำสำคัญไม่เกิน  3 คำ ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
  • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 400 คำพร้อมด้วยคำสำคัญ 3 คำในหน้าเดียวกัน  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา   Keyword(s): 3 คำ ในหน้าเดียวกัน  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ธรรมดา

4. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี)  หัวข้อเป็นตัวเข้ม เนื้อในเป็นตัวธรรมดา

5. วัตถุประสงค์

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา

6. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา

8. วิธีการวิจัย

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย

9. ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการนำเสนอผลการวิจัย พร้อมอภิปรายผล อาจแทรกกราฟ แผนภูมิ ตารางได้ตามความเหมาะสม ชื่อกราฟ แผนภูมิ ตาราง ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา (ตัวอักษรในตารางใช้ขนาด 14) หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี)

9. บรรณานุกรม

เขียนในรูปแบบ APA Style 6th ed. ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา