รูปแบบบทความวิจัย

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษ A4  จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตัวอักษร TH Sarabun ตามที่กำหนด ดังนี้ 1. ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 point ตัวเข้ม Research Titleใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเข้ม 2. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์แอดเดรส  คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 3. บทคัดย่อ ภาษาไทย ควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ  … Continue reading รูปแบบบทความวิจัย