รูปแบบบทความวิชาการ

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษ A4  จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตัวอักษร TH Sarabun

ตามที่กำหนด ดังนี้

1. ชื่อบทความ

  • ชื่อบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 point ตัวเข้ม
  • Research Titleใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเข้ม

2. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน

  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ แอดเดรส 
  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา

3. บทคัดย่อ

ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ  A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา  คำสำคัญไม่เกิน  3 คำ ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา

4. บทคัดย่อภาอังกฤษ

            ภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 400 คำพร้อมด้วยคำสำคัญไม่เกิน 3 คำในหน้าเดียวกัน  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา   Keyword(s): 3 คำ ในหน้าเดียวกัน  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ธรรมดา

5. บทนำ

            ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี)  หัวข้อเป็นตัวเข้ม เนื้อในเป็นตัวธรรมดา

6. บทสรุป

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา

7. บรรณานุกรม

เขียนในรูปแบบ APA Style 6th ed. ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา