ข้อมูลวารสาร

 

          วารสาร “สาร สื่อ สำนักศิลป์” เป็นหนังสือวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งนำเสนอบทความทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงสาขาวิชาอื่นที่มีการประยุกต์หรือการบูรณาการกับศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยในการส่งบทความของวารสาร ผู้ส่งบทความและผู้ประเมินบทความต่างฝ่ายจะไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใคร (double blinded) เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาบทความ และมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ต่อหนึ่งบทความ

           คณะผู้จัดทำวารสาร ยินดีเผยแพร่บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยความเคารพในความเป็นอิสระของแนวความคิดเชิงวิชาการจากผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมผลงานทางวิชาการและวิจัยทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
  2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ

กำหนดออกวารสาร

กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ

โดยออกในช่วง มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *