Category «Uncategorized»

เปิดรับวารสาร TEST TEST TEST

TEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST TEST TESTTEST …

ข้อมูลวารสาร

            วารสาร “สาร สื่อ สำนักศิลป์” เป็นหนังสือวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งนำเสนอบทความทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงสาขาวิชาอื่นที่มีการประยุกต์หรือการบูรณาการกับศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยในการส่งบทความของวารสาร ผู้ส่งบทความและผู้ประเมินบทความต่างฝ่ายจะไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใคร (double blinded) เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาบทความ และมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ต่อหนึ่งบทความ            คณะผู้จัดทำวารสาร ยินดีเผยแพร่บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยความเคารพในความเป็นอิสระของแนวความคิดเชิงวิชาการจากผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทย   วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลงานทางวิชาการและวิจัยทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ กำหนดออกวารสาร กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ โดยออกในช่วง …