ติดต่อวารสาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เว็บไซต์ : https://acc.kpru.ac.th/main/  ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : ac_kpru@hotmail.com